Híreink

Kiss Fanny

Bővebben...

ad

asda

Bűnügyi Tagozat

Az Óriás Nándor Szakkollégium Bűnügyi Tagozata igen sokrétűnek mondható. Ezen szekció bővelkedik a büntetőjoghoz kapcsolódó tudományokban, segédtudományokban. Tagozatunk célja ebben az évben, a büntetőeljárás gyorsításának lehetőségeinek vizsgálata, összegyűjtése, egységes szerkezetbe foglalása. Tagozatunk magas színvonalú tudományos tevékenységet folytat büntető anyagi jogi, eljárás jogi, kriminalisztikai és kriminológiai területeken. Ezt mi sem tükrözi jobban, mint az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredmények, publikációk, pályamunkák. A Szakkollégiumon belül a hallgatónak lehetősége nyílik arra hogy a tanórákon megszerzett ismeret anyagot, jobban elmélyítse, tovább fejlessze. A feszített tempójú tudományos munka mellett azonban lehetőség nyílík arra, hogy szakmai illetve közösségi programokon keresztül oldottabb legyen légkör.

A tagozat mentora: Dr. Hengl Melinda

 

ÓNSZ Civilisztika Tagozat

A 2013-ban újjáalakult Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztikai Tagozata a Szakkollégium egyik legtágabb, magánjogi jogágakat magába foglaló szekciója. A magánjog, ahogy Prof. Dr. Kecskés László fogalmaz, a „jogtudomány belgyógyászata”, rendkívül szerteágazó joganyaggal. Tagozatunk ennek megfelelően a civilisztika széles skáláját felvonultató jogtudományi területek kutatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. A Tagozat tudományos területéhez tartozik a polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági és kereskedelmi jog, a családjog, munkajog, illetve a magánjogi jogágakon keresztülfekvő jogterületek, mint az üzleti jog, agrárjog, európai magánjog.

 Aktuális kutatási területeink tagjaink érdeklődésének megfelelően alakulnak. Van, aki a szerzői jog, míg mások a gazdasági és kereskedelmi jog, vagy éppen az infokommunikációs jog területén igyekeznek tudásukat elmélyíteni.  Az egyéni kutatói munkásság mellett nagy hangsúlyt fektetünk szakmai programok szervezésére, valamint a tagozati szintű, közös kutatói tevékenységre is: az előző félév végén például az új Pp. kodifikációja kapcsán tartottunk fórumbeszélgetést oktatók, gyakorló bírók, ügyvédek részvételével, melyen már új tagjaink is színvonalas felszólalásokkal tudtak hozzájárulni a magas nívóhoz.

Tagozatunk felvételi feltétele a Polgári jog 2. tárgy teljesítése. A Tagozat mentora Dr. Kovács Kolos, a Polgári Jogi Tanszék tanársegédje. Várjuk sok szeretettel a civilisztika iránt érdeklődő, jövőbeni szakkollégistákat!

 

Bánfai Edina

 

 

 

 

Bővebben...

ÓNSZ Közjogi Tagozat

Közjogi Tagozatunk a Szakkollégium újjáalakulásának pillanatától kezdve működik és végez aktív tudományos munkát. Örömmel mondhatjuk, hogy a közjog majd minden területén képviseltetjük magunkat, hiszen kutatási területünk az alkotmányjogra, a közigazgatási jogra, a nemzetközi jogra, az európajogra és a pénzügyi jogra terjed ki. Zökkenőmentesen folytatunk már az első pillanattól kezdve magas színvonalú és folyamatosan gyarapodó szakmai tevékenységet, mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a „jövő generációjának" képzésére is. Jövőbeli terveink közt szerepel, hogy a közjog még átfogóbb feldolgozását véghezvigyük, illetőleg hogy a vizsgált terület „kiszélesítése" mellett megtörténjen a közjog „elmélyítése" is. Oktatóink és hallgatóink eredményei alapján e célok nem is oly elérhetetlenek. Garantáljuk továbbá azt is, hogy a szigorúan tudományos tevékenység mellett szakmai programokkal és közösségépítő eseményekkel is gazdagabbak lesznek azok, akik minket választanak akár tagként, akár külsős hallgatóként a különféle rendezvényeinken.

Tagozatunk mentora Dr. Cseporán Zsolt